• 0

TBC Travel Group Treks

Kedarnath Trek – (4D/3N)
Uttrakhand
4D/3N

₹ 8,500

Kedarkantha Trek – (5D/4N)
Uttrakhand
5D/4N

₹ 6,999

Chadar Trek – (9D/8N) 2022
Leh Ladakh
9D/8N

₹ 19,500

Har Ki Dun Trek – (7D/6N) 2021
Uttrakhand
7D/6N

₹ 10,500

Dayara Bugyal Trek – (6D/5N) 2021
Uttrakhand
6D/5N

₹ 8,000

Kedarnath Yatra – (4D/3N) 2021
Uttarakhand
4D/3N

₹ 6,500

Borasu Pass Trek – (8D/7N) 2021
Uttarakhand
8D/7N

₹ 25,000

Bali Pass Trek- (8D/7N) 2021
Uttarakhand
6D/7N

₹ 18,500